Definities:

a. Privacy stteatement: dit privacy stament

b. Gebruiker: iedere gebruiker van de website

c. Verantwoordelijke: Aiconn

d. Website; de website onder www.aiconnmarketing.nl

1.Algemeen
1.1 In dit privacy statement wordt beschreven hoe Verantwoordelijke de persoonsgegevens van haar gebruikers verwerkt
1.2 De persoonsgegevens die door de Verantwoordelijke worden verwerkt zijn: naam, emailadres, telefoonnummer.

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
2.1 Verantwoordelijke verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegegevens via de Website aan de Verantwoordelijke heeft doorgegeven.( bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatioe over de diensten of producten van Verantwoordelijke, een bestelling bij de Verantwoordelijkie te doen, of doordat gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van de Verantwoordelijke)
2.2 Verantwoordelijke gebruikt deze persoonsgegevens voor het doel waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Verantwoordelijke heeft verstrekt.
2.2.1 Als de gebruiker Verantwoordelijke om informatie over de diensten en producten verzoekt, verwerkt Verantwoordelijke de persoonsgegevens om aan dat versoek te kunnen voldoen.
2.2.2. Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal de Verantwoordelijke de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de gebruiker te zenden.
2.2.3 Daarnaast kan de Verantwoordelijke de persoonsgevens gebruiken om haar Gebruiker op de hoogte te stellen van producten en/of diensten van Verantwoordelijke die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij/of zij contact opnemen met de Verantwoordelijk.

3. Doorgifte aan derden
3.1 Verantwoordelijke zal de poersoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan dereden doorgeven, tenzij:
3.1.1 De doorgifte geschiedt aan een door Verantwoordelijke voor de in dit Privacy statement opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met wele bewerker Verantwoordelijhke een overeenkomst heeft gesloten diee erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
3.1.2 Verantwoordelijhke op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

4. Cookies
4.1 Verantwoordelijke maakt gebruik van zogenaamde "cookies" Het cookiebeleid van Verantwoordelijke dat hier gevonden kan worden bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Verantwoordelijke cookies gebruikt.

5. Wijziging /verwijdering van persoonsgegevens
5.1 De gebruker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
5.2 Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacy statement kan de Gebruiker Verantwoordelijke bereiken op het adres Mijlstraat 45a, 52 82 LJ Boxtel
5.3 Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan contact@aiconnmarketing.nl.

6. Bewaartermijn
6.1 Verantwoordelijke bewaart persoonsgegevens gedurende de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening, tenzij Verantwoordelijke op grond van een wettelijkie bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

7. Beveiliging
7.1 Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder SSL beveiliging op haar website

8. Wijziging in het Privacy statement
8.1 Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gecommuniceert worden. Verantwoordelijke adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

20 april 2018

 

 

logo-fullservice-marketing-more-footer.png

A Mijlstraat 45 A 5281 LJ Boxtel, E info@aiconn.nlM 06 28 71 60 87
 

Full-service in online en offline communicatie en marketing.
 

MEET THE FAMILY

Image

Volg ons

Copyright © 2020 aiconn.

Design & Development by aiconn

Search

+880 322448500 Beverly Boulevard Los Angeles